​វិធីសាស្ត្ររក្សាសុវត្ថិភាព​ព័ត៌មានអនឡាញ​ នៅ​ក្នុង​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​អ្នកសារព័ត៌មាន​វ័យក្មេង

គ្រូឧទ្ទេស​ លោក​ ង៉ែត​ ម៉ូសេ​ Ngeth Moses កំពុង​ចែករំលែក​វិធីសាស្ត្ររក្សាសុវត្ថិភាព​ព័ត៌មានអនឡាញ​ នៅ​ក្នុង​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​អ្នកសារព័ត៌មាន​វ័យក្មេង។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល​នេះ​ រៀបចំ​ដោយ​ទីភ្នាក់ងារ​បារាំង​CFI​ និង​សារព័ត៌មាន​Thmey Thmey ។

(Visited 130 times, 1 visits today)