ការចែករំលែកស្តីពីច្រកទ្វារអ៉ីនធឺណិតជាតិ (NIG)

ខ្ញុំមានឱកាសចែករំលែកការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទាក់ទងទៅនឹងច្រកទ្វារអ៉ីនធឺណិតជាតិ ឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា National Internet Gateway (NIG) ក្នុង Podcast របស់សារព័ត៌មាន Southeast Asia Globe ជាមួយនឹងលោក James Griffiths ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា The Great Firewall of China ដែលនិយាយពីការគ្រប់គ្រងអ៉ីនធឺណិតរបស់ក្នុងប្រទេសចិន។

ខាងក្រោមនេះគឺជាសម្លេងនៃបទសម្ភាសន៍។

បើសិនជាលោកអ្នកចង់ទៅប្រភពដើមនៃបទសំម្ភាសន៍នេះ សូមចុះតំណរភ្ជាប់នេះ៖ https://southeastasiaglobe.com/internet-gateway-cambodia/

(Visited 189 times, 1 visits today)