ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Jitsi

Jitsi គឺជាកម្មវិធី ជួបជុំលើអនឡាញ ឬដែលយើងហៅថា video conferencing ដែលមានសុវត្ថិភាព ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ មិនគិតថ្លៃ និងផលិតឡើងជា កូដបើកទូលាយ (Open Source)។ កម្មវិធីនេះ អាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិការកំុព្យុទ័រ Windows, Mac និង Linux ព្រមទាំងទូរស័ព្ទ Android និង iOS។

សម្រាប់ Software Developer អ្នកអាចធ្វើការកែប្រែ Jitsi ទៅជាកម្មវិធីរបស់អ្នកផ្ទាល់។ សូមចូលទៅពិនិត្យមើល https://jitsi.org/built-on-jitsi/

មានសំណួរជាច្រើនបានសួរថា តើ Jitsi មានមុខងារកូដនីយកម្មទាំងសងខាង (End-to-end encryption – E2EE) ដែរឬទេ? នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ Jitsi មិនបាននិយាយពីមុខងារនេះនោះទេ ប៉ន្តែក្នុងការ Github របស់ខ្លួន Jitsi និយាយថាមានមុខងារនេះ។

ដើម្បីទាញយកកម្មវិធី Jitsi សូមចូលទៅតំណរភ្ជាប់ នេះ៖ https://jitsi.org/downloads/https://github.com/jitsi/jitsi-meet-electron/releases/tag/v1.1.1

(Visited 178 times, 1 visits today)