ឧបសគ្គរបស់យុវជនក្នុងការសិក្សាតាមអនឡាញក្នុងរដូវកាល COVID19

ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចែករំលែកពីការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំចំពោះប្អូនសិស្ស និងនិសិត្ស ស្តីពីសុវត្ថិភាពលើអនឡាញ ដែលពួកគេកំពុងធ្វើការរៀនសូត្រតាមអនឡាញ (Online Study) ដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលរបស់វីរូស កូវីត១៩។

អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច​អានបន្ថែមពីការថែរក្សាសុវត្ថិភាពអនឡាញពីធ្វើការពីផ្ទះ តាមតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះ៖
https://mosesngeth.com/?p=2079

សូមកុំភ្លេច Subscribe Youtube របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវិដេអូថ្មីពីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ការការពារខ្លួនលើអនឡាញ ការយល់ដឹងពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន និងរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា។

បណ្តាញសង្គម៖
Facebook: www.facebook.com/mosesngeth
Twitter: www.twitter.com/mosesngeth
Instagram: www.instagram.com/mosesngeth
Telegram: t.me/mosesngeth

(Visited 350 times, 1 visits today)