ស្ថិតិឌីជីថល និងបណ្តាញសង្គមនៅកម្ពុជាចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ ២០២២

ខាងក្រោមនេះគឺជារបាយការណ៍ស្តីពីស្ថិតិដែលទាក់ទៅនឹងផ្នែកឌីជីថល និងបណ្តាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានការសិក្សាចាប់ពី ថ្ងែទី១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ហើយចេញផ្សាយនៅ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២២។

ការបង្ហាញទិន្នន័យខាងក្រោមនេះ ខ្ញុំមានគោលបំណងផ្តល់ជាព័ត៌មានមួយផ្នែកសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីផ្នែកឌីជីថលនៅកម្ពុជា។ ទិន្នន័យដែលបានផ្សព្វផ្សាយខាងក្រោមនេះ ខ្ញុំយល់ឃើញថាមានផ្នែកមួយចំនួន អ្នកអានគួរស្វែងរកប្រភពនៃទិន្នន័យស្ថិតិបន្ថែមពីប្រភពផ្លូវការរបស់រដ្ឋ ក្នុងនោះមានដូចជា៖ ផ្នែកចំនួនស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋ ផ្នែកចំនួនស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋតាមក្រុមអាយុ ផ្នែកការប្រើប្រាស់អ៉ីនធឺណិតនៅកម្ពុជា ផ្នែកល្បឿន​អ៉ីនធឺណិត​នៅ​កម្ពុជា​ និងផ្នែកការ​តភ្ជាប់​ទូរសព្ទ​នៅ​កម្ពុជា​។

ចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០២២

ប្រជាជន​កម្ពុជា​សរុប​មាន​ចំនួន ១៧,០៦​លាន​នាក់​ក្នុង​ខែមករា ឆ្នាំ​២០២២។​​ ទិន្នន័យបង្ហាញថា ប្រជាជនកម្ពុជាបានកើនឡើងចំនួន 225 ពាន់នាក់ (+1.3 ភាគរយ) ចន្លោះឆ្នាំ 2021 និងឆ្នាំ 2022។ ៥១,២ ភាគរយនៃប្រជាជនកម្ពុជាជាស្ត្រី ខណៈ ៤៨,៨ ភាគរយនៃប្រជាជនជាបុរស។ នៅដើមឆ្នាំ 2022 ប្រជាជនកម្ពុជា 25.1 ភាគរយរស់នៅក្នុងទីក្រុង ហើយ 74.9 ភាគរយរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទ។

ចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាតាមអាយុ

 • ១០,៣ ភាគរយនៃប្រជាជនកម្ពុជាមានអាយុចន្លោះពី ០ ទៅ ៤ ឆ្នាំ។
 • ១៦,៣ ភាគរយនៃប្រជាជនកម្ពុជាមានអាយុចន្លោះពី ៥ ទៅ ១២ ឆ្នាំ។
 • ៩,៣ ភាគរយនៃប្រជាជនកម្ពុជាមានអាយុចន្លោះពី ១៣ ទៅ ១៧ ឆ្នាំ។
 • ១១,៩ ភាគរយ​នៃ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​មាន​អាយុ​ចន្លោះ​ពី ១៨ ទៅ ២៤ ឆ្នាំ។
 • ១៦,៩ ភាគរយនៃប្រជាជនកម្ពុជាមានអាយុចន្លោះពី ២៥ ទៅ ៣៤ ឆ្នាំ។
 • ១៥,០ ភាគរយនៃប្រជាជនកម្ពុជាមានអាយុចន្លោះពី ៣៥ ទៅ ៤៤ ឆ្នាំ។
 • ៨,៤ ភាគរយនៃប្រជាជនកម្ពុជាមានអាយុចន្លោះពី ៤៥ ទៅ ៥៤ ឆ្នាំ។
 • ៦,៩ ភាគរយនៃប្រជាជនកម្ពុជាមានអាយុចន្លោះពី ៥៥ ទៅ ៦៤ ឆ្នាំ។
 • ៥,១ ភាគរយនៃប្រជាជនកម្ពុជាមានអាយុចាប់ពី ៦៥ ឆ្នាំឡើងទៅ។

ការប្រើប្រាស់អ៉ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០២២

មានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណែតចំនួន ១៣,៤៤ លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខែមករា ឆ្នាំ ២០២២។
អត្រានៃការជ្រៀតចូលអ៉ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន ៧៨,៨ ភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅដើមឆ្នាំ ២០២២ ។

ល្បឿន​អ៉ីនធឺណិត​នៅ​កម្ពុជា​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២២

 • ល្បឿនភ្ជាប់អ៉ីនធឺណិតចល័តជាមធ្យមតាមរយៈ cellular networks ៖ 16.51 Mbps ។
 • ល្បឿនភ្ជាប់អ៉ីនធឺណិតថេរជាមធ្យម៖ 18.96 Mbps ។

ស្ថិតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 2022

ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមចំនួន ១២,៦០ លាននាក់នៅក្នុងខែមករា ឆ្នាំ ២០២២។ ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ ២០២២ គឺស្មើនឹង ៧៣,៩ ភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនសរុប ប៉ុន្តែវាជារឿងសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមប្រហែលជាមិនតំណាងឱ្យបុគ្គលតែមួយគត់ (សូមមើលកំណត់ចំណាំលម្អិតរបស់យើងអំពីទិន្នន័យដើម្បីស្វែងយល់ពីមូលហេតុ)។

អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០២២

ទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងប្រភពផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ Meta បង្ហាញថា Facebook មានអ្នកប្រើប្រាស់ ១១,៦០ លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ ២០២២។ ការ”reach” នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ Facebook នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺស្មើនឹង ៦៨,០ ភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅដើមឆ្នាំ ២០២២ និងមានអ្នកប្រើប្រាស់ជា ស្ដ្រីចំនួន ៤៤,៤ ភាគរយ និងបុរសចំនួន ៥៥,៦ ភាគរយ។

អ្នកប្រើប្រាស់ Instagram នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០២២

ឧបករណ៍ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ Meta បង្ហាញថា Instagram មានអ្នកប្រើប្រាស់ ២,០៥ លាននាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ ២០២២។ តួលេខ​នេះ​បង្ហាញ​ថា ចំនួននាក់មើលការ​ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​របស់ Instagram ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​គឺ​ស្មើ​នឹង ១២,០ ភាគរយ​នៃ​ចំនួន​ប្រជាជន​សរុប​នៅ​ដើម​ឆ្នាំ និងមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាស្ដ្រីចំនួន ៥៤,៦ ភាគរយ និងបុរសចំនួន ៤៥,៤ ភាគរយ។

អ្នកប្រើប្រាស់ TikTok នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០២២

តួលេខដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងប្រភពផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ByteDance បង្ហាញថា TikTok មានអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន ៦,៦៨ លាននាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ ២០២២ ។ តួលេខរបស់ ByteDance បង្ហាញថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម TikTok reach ដល់ ៦១,០ ភាគរយនៃមនុស្សពេញវ័យទាំងអស់ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ ២០២២ និងមានអ្នកប្រើប្រាស់ជា ស្ដ្រីចំនួន ៥៤,១ ភាគរយ និងបុរសចំនួន ៤៥,៩ ភាគរយ។

អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook Messenger នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០២២

ទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងប្រភពផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ Meta បង្ហាញថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើ Facebook Messenger បាន reach ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន ៧,៨៥ លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ ២០២២។ បើតាមចំនួន ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបញ្ជាក់ផងដែរថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម reach ដល់ ៦២,៧ ភាគរយនៃអ្នកមើលរបស់ Facebook Messenger នៅក្នុងប្រទេស ២០២២ និងមានអ្នកប្រើប្រាស់ជា ស្ដ្រីចំនួន ៤៣,៩ ភាគរយបុរសចំនួន ៥៦,១ ភាគរយ។

អ្នកប្រើប្រាស់ LinkedIn នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០២២

តួលេខដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងប្រភពផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ LinkedIn បង្ហាញថា LinkedIn មានអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន ៤៦០,០០០ នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ ២០២២ គឺស្មើនឹង ២,៧ ភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅដើមឆ្នាំ ២០២២ និងមានអ្នកប្រើប្រាស់ជា ស្ដ្រីចំនួន ៤៣,០ ភាគរយ និងបុរសចំនួន ៥៧,០ ភាគរយ។

អ្នកប្រើប្រាស់ Twitter នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០២២

លេខដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងប្រភពផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ Twitter បង្ហាញថា Twitter មានអ្នកប្រើប្រាស់ ២២០,៦០០ ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ ២០២២ គឺស្មើនឹង ១,៨ ភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅដើមឆ្នាំ ២០២២។

ការ​តភ្ជាប់​ទូរសព្ទ​នៅ​កម្ពុជា​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២២

ទិន្នន័យពី GSMA Intelligence បង្ហាញថា មានការតភ្ជាប់ទូរស័ព្ទចល័តចំនួន 22.06 លាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ ២០២២ ។ តួលេខរបស់ GSMA Intelligence បង្ហាញថា ការភ្ជាប់ទូរស័ព្ទចល័តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺស្មើនឹង ១២៩,៣ ភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនសរុបក្នុងខែមករា ឆ្នាំ ២០២២។

សូមអាន របាយការណ៍ពេញនៅទីនេះ

(Visited 972 times, 1 visits today)